این ویدئو در چادر عاشق محمد نباتی در روستای چایکندی و بعد از زلزله ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ شمسی ضبط شده است نوازنده آهنگ دیلغمی عاشیق نباتی و سراینده اشعار آقای سرتیپی هستند