---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقدیم به روح پدران از دست رفته

گ
ُچسنده توپراقین قارا قوینونا

 آدین هر بیر زامان دیلیمیز ده دیر

 قوی روحون شاد اولسون آی عزیز آتا

 ابدی هیکلین قلبیمیز ده دی