آقای رئیس جمهور

 

به شهرستان جلفا

 

به شهر زیبای هادیشهر

 

خوش آمدید