بیر نفر اهل وفا مین بیوفادن یاخشیدر

بیر صداقت اهلی مین اهل ریادن یاخشیدر

 هانسی گلدر حسنده سندن گوزه لدر،سه و گیلیم

 هانسی بلبل عشقده من بینوادن یاخشیدر
 
 قاشلارین چرخین هلالیندن ،اوزین خورشیددن

صورتین آیینه گیتی نمادن یاخشیدر 
  
 بیرداها خالین گوزه للیک آرتیر یررخسارینه

 بیر غلط سوزدر دیمشلر ،آغ قارادان یاخشیدر 
 
  گوزلرین صحرای چین آهولریندن دلفریب

عنبرین گیسولرین مشک خطادن یاخشیدر
 
 صحتی بیمار ،عشقین کعبهء کوینده در

 اهل درده خاک راهین توتیادن یاخشیدر
 
 مین بلا طوفان قوپسا ،ذره گلمه ز عینیمه

رخنه گورمز هربنا کیم ابتدادن یاخشیدر
 
 جاهله تبلیغ عرفان ایله ملک آسان دگل

دیدهء خفاش ایچون ظلمت ضیادن یاخشیدر
 
  واحد،انصافأ دیسین تبریز ده دوستوم اعتماد

 گنجلرده هانسی شاعر بیر یادن یاخشیدر