میشه یکی راه آفرقا را به بابا نوئل نشان دهد .

میشه یکی راه آفریقا را به بابا نوئل نشان دهد ؟!!!...