روز مادر

در زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان است٬

درمکانی که مکان یاد ندارد چه مکان است .

این جهان در پی یک واژه بی خاتمه بود

اولین واژه که آمد بنظر فاطمه بود

/ 0 نظر / 4 بازدید